Správna zváracia technika je dôležitá pre dobre vykonanú prácu

Aj napriek tomu, že ľudská práca je postupne čoraz častejšie nahrádzaná strojmi a počítačmi, má stále svoje miesto v priemysle a v spoločnosti. Hlavným nástrojom človeka sú ruky, ktoré používa odnepamäti. Vyvíjaním ľudského mozgu sa človek naučil používať pri svojej práci rôzne pracovné nástroje. Od tých základných z obdobia praveku, až po moderné stroje a technológie súčasnosti. Jeden z najdôležitejších odvetví priemyslu v našej krajine je strojársky a elektrotechnicky priemysel. Vysoké percento ekonomicky aktívnych ľudí nájde práve tu svoje uplatnenie. Veľký dopyt nastáva po pracovníkoch, ktorí vyštudovali technické odbory, ako zvárač, sústružník, mechanik strojov a podobne. Pozícia zvárač patrí do top 10 najžiadanejších nemanažérskych pozícii. Profesionálny zvárač a kvalitná zváracia technika idú ruka v ruke.

Bezpečnosť práce pri zváraní

Zváracia technika a jej súčasti

Druhy zváracej techniky

Vyučení zvárači nemajú v dnešnej dobe problém s uplatnením na trhu práce. Popri klasickej výučbe tu je aj možnosť urobiť si zváračský kurz, ktorý ponúkajú súkromné spoločnosti. Absolventi takéhoto kurzu získajú základné poznatky o pracovnom postupe pri zváraní, o zváracej technike a zároveň dostanú platný zváračsky preukaz, vďaka ktorému sa môžu uchádzať o zamestnanie ako zvárači. Zváranie je proces spájania dvoch taviteľných materiálov, pomocou roztavenia, zliatia a ochladenia. Rozlišujeme 2 základné postupy zvárania a to tavné a tlakové. Pri zváraní je potrebné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany pri práci. Pracovisko, v ktorom zvárači pracujú musí byť bezpečné a každý zvárač musí používať ochranný odev, kožené rukavice, zváračskú prilbu. Počas zvárania dochádza k vysokej horúčave a iskrení, uvoľňujú sa škodlivé plyny, dym a prach, preto by sa malo vykonávať v dobre vetranom prostredí a za dodržania bezpečnostných pokynov.   

Druhy zváracej techniky

Každý profesionálny zvárač by mal dobre poznať nielen postup práce ale aj rôzne druhy zváracej techniky. Jej použitie je podmienené metódou zvárania a tiež druhom a hrúbkou materiálu. Aby nedochádzalo ku chybným zvarom a iným nedostatkom je potrebná hlavne dobre odvedená práca zvárača, ktorý už má určité skúsenosti, ale tiež kvalitná zváracia technika.  Jej základom sú zváracie elektródy, ktorých je veľa druhov, v závislosti od toho na aký materiál sa budú používať. Medzi ďalšie produkty zváracej techniky patria drôty a tyčinky na zváranie, spájky a iné…

Zváraciu techniku od európskych dodávateľov, ktorá vám zaručí kvalitu a spokojnosť nájdete na stránke www.interweld.sk.