Znalecký posudok v Bratislave – dokument posudzujúci hodnotu majetku

Znalecký posudok je dokument, s ktorým sa isto stretne každý z nás. Je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Znalecky posudok Bratislava si dávajú predložiť bankové inštitúcie pri požiadavke o vybavenie úveru, notári, pri vybavovaní dedičského konania, budete ho potrebovať na určenie kúpnej alebo predajnej ceny majetku ale napríklad aj v prípade, že sa chystáte investovať do nehnuteľnosti, ktorá nie je vysporiadaná a má viacerých dedičov. Znalecký posudok môže vypracovať odborník – expert zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Niektoré banky alebo iné inštitúcie majú svojich znalcov, ktorí sú oprávnení vypracovávať znalecké posudky. Vždy sa však treba vopred dohodnúť, či na daný úkon bude stačiť znalecký posudok od inej osoby ako od registrovaného znalca.

Podklady pre vypracovanie posudku, náležitosti dokumentu

Znalecky posudok Bratislava a postup jeho vypracovania
Odborná pomoc pri znaleckom posudku v Bratislave

Znalecký posudok Bratislava sa vypracováva na základe dopytu zadávateľa, pričom podkladom na jeho vypracovanie je niekoľko dokumentov podľa druhu posudzovaného majetku. Pri posudzovaní budovy je to aktuálna kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, titul nadobudnutia majetku, doklad o veku stavby, teda kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie príslušnej obce a technická dokumentácia. Pri pozemku je požadovaná kópia listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, územno-plánovacia informácia. Pri hnuteľnom majetku ako automobil je súčasťou technický preukaz. Na základe predloženej dokumentácie, ohliadky majetku a vyhotovenia potrebnej fotodokumentácie znalec vypracuje znalecký posudok. Znalecký posudok musí mať štandardné náležitosti: titulnú stranu, úvodnú časť, posudok, záverečnú časť, prílohy, znaleckú doložku. V posudku sa prihliada aj na miesto, kde je nehnuteľnosť umiestnená. Vo všeobecnosti platí, že nehnuteľnosť stojaca v extraviláne bude mať inú hodnotu ako v intraviláne, taktiež nehnuteľnosti v okolí Bratislavy v porovnaní s inými mestami na Slovensku. Hodnoty nehnuteľností klesajú v nasledovnej hierarchii: Bratislava, krajské mestá, okresné mestá, mestá, obce, malé obce.

Odmena za vypracovanie posudku

Za vypracovanie znaleckého posudku Bratislava prináleží znalcovi odmena, čiže znalečné. o je riadnym daňovým aj účtovným dokladom. V tejto sume je zahrnutý čas za vypracovanie posudku, náklady za dopravu na ohliadku a vypracovanie fotodokumentácie. Pre viac informácií o vypracovaní znaleckého posudku Bratislava navštívte nasledujúcu adresu a dozviete sa viac: https://www.dobra-stavba.sk/.