Vypratávanie bytov v Bratislave v rámci exekučného poriadku

Vypratanie bytov či ostatných typov nehnuteľnosti ako napr. dom, pozemok alebo iný typ priestoru je jedným zo spôsobov vykonania exekúcie. Je však potrebné rozlišovať peňažné a nepeňažné plnenie, pričom pritom peňažnom je povinný odporca zaplatiť určitú peňažnú sumu. Ak súčasne hovoríme o nepeňažnom plnení, charakteristickou črtou je exaktne špecifikovaná povinnosť odporcu. Bližšie sa teda pozrieme na nepeňažné plnenie, v rámci ktorého môže byť stanovená ako povinnosť napríklad aj vypratávanie bytov v Bratislave. Odporca je teda povinný splniť všetky povinnosti v rámci plnenia exekúcie, pričom v rámci vypratania je typický výrok: Žalovaný pán/pani/spoločnosť je povinný/á nehnuteľnosť. Samozrejmosťou je bližšia špecifikácia nehnuteľnosť. Dôležité je presne vymedzenie cez číslo listu vlastníctvu, číslo bytu, katastrálne územie a podobne, aby  v rámci samotného procesu vypratávania bytov v Bratislave nedošlo k jeho zámene napríklad jednotlivých mestských častí alebo obcí v rámci okresu.

Nepeňažné plnenie exekúcie a vypratávanie bytov v Bratislave

Vypratavanie bytov Bratislava a exekučné konanie

Ako si poradiť s vyprataním bytu v Bratislave?

Slovenský exekučný poriadok špecifikuje vypratanie nehnuteľnosti a samostatne vypratanie bytu. Postup exekútora je v zásade v oboch prípadoch rovnaký. Zrejme najväčším rozdielom je v prípade domu aj povinnosť vypratať prislúchajúci pozemok. Súčasťou exekučného titulu je teda aj vypratať byt či nehnuteľnosť, čo možno dosiahnuť žalobou na vypratanie.

V prípade, že príslušný súd vydal rozhodnutie, že žalovaný je povinný vypratať nehnuteľnosť, a dotyčný tak v stanovenej lehote neurobil, rozhodnutie začína byť vykonateľným a žalobca sa stáva oprávneným na podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor následne vydá upovedomenie o začatí exekúcie, na základe ktorého povinný musí vypratať nehnuteľnosť do 14 dní od doručenia upovedomenia. Následne musí súdny exekútor zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s vypratávaním bytu v Bratislave. Hovoríme teda o vyprataní všetkých vecí patriacich povinnému ale i tretím stranám, ktoré sa v predmetnom byte nachádzajú. Na rad potom prichádza vykázanie povinného a osôb, ktoré sa v tomto byte na základe práva zdržujú, najmä rodinní príslušníci.

Popísané skutočnosti predstavujú výrazný zásah do práv a života povinného, napriek tomu sa však jedná o zákonný zásah, pretože povinný tak mal na základe exekučného titulu urobiť sám.